Forretningsbetingelser

 

VIGTIG INFORMATION

&

FORRETNINGSBETINGELSER

Advokatfirmaet Bender

 

 

 1. FORRETNINGSMÆSSIGE DATA
 • Kontaktinfo findes på virksomhedens hjemmeside www.bender.dk
 • Virksomheden er personlig og ejet af Hanne Bender
 • Hanne Bender er beskikket af Justitsministeriet i Danmark
 • Hanne Bender er en del af det danske advokatsamfund
 • Firmaets CVR 16 77 52 58
 • Ansvarsforsikring og garanti er tegnet efter advokatsamfundets regler hos HDI-Gerling police 156-08653447-14003

 

 1. BETINGELSER FOR ARBEJDETS UDFØRELSE

Arbejde udføres i henhold til nærværende betingelser, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig aftale om andet mellem klient og Bender.

I forbindelse med sagshåndteringen iagttager vi fortrolighed, og vi følger reglerne i Databeskyttelseslovgivningen for behandling af persondata.

 

 1. ØKONOMI

Der afregnes efter forbrugt tid til den gældende timepris, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Der afregnes som udgangspunkt månedligt og sendes en detaljeret opgørelse til klienten.

Transportomkostninger og øvrige omkostninger afregnes efter forbrug. Transporttid afregnes til halv takst.

Der forbeholdes ret til at tillægge overtidsbetaling med 50% for arbejde rekvireret uden for normal arbejdstid.

Betalingsbetingelser er netto 15 dage, hvorefter vi forbeholder os ret til at tillægge renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Fakturaer fremsendes per mail.

Indbetaling skal ske til vores bank:

Danske Bank 
reg.nr.: 4605 
konto nr.: 0012214626

IBAN-nr.: DK5830004605071228 SWIFT/BIC: DABADKKK

Vi påtager os ikke sager, hvor vi skal modtage klientmidler eller og håndtere økonomiske transaktioner

 

 

 1. ANSVAR

Firmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos ADI Gerling police VAS 1400822. Forsikringen gælder uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi ifalder ansvar efter dansk rets almindelige regler. Dog gælder følgende ansvarsbegrænsninger: Erstatningsansvaret er altid begrænset til DKK 2.500.000,- uanset graden af uagtsomhed.

Erstatningsansvaret vil aldrig kunne gøres gældende for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af goodwill og lignende.

 

 

 1. EVENTUELLE TVISTER

Enhver sag mod Advokatfirmet Bender skal anlægges ved Københavns Byret og afgøres efter dansk ret. Dette gælder selvom klienten er udenlandsk

og/eller rådgivningen skal anvendes i udlandet eller forårsager skade der.

 

*************************